•   63020137 
  •   26123171 (vadītāja),
  •   26337142 (īpašniece) 
  •   sanita_viluma@inbox.lv (vadītāja),
  •   inese-krasmane@inbox.lv (īpašniece) 
  •   Pirm.-Piekt. 07:00-19:00

Par mums

Par mums

Privātā izglītības iestāde “Pūčuks” (turpmāk iestāde) dibināta 2001. gada 1.novembrī, kad tika privatizēta Jelgavas 13. pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”. Pati ēka gan ir vecāka, tā pastāv no 1966. gada, kad pirmo reizi šeit durvis vēra jauns Jelgavas pilslētas bērnudārzs, kuram nosaukums tika dots “Berjozka” (jeb latviski “Bērziņš”). Tas iepriekš piederēja Jelgavas lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīcai.

Iestādē uzņem bērnus no 1 gada un 6 mēnešu vecuma. Šobrīd darbojas piecas grupiņas: jaunākā vecuma (1,5-2. g. v.), 2. jaunākā vecuma (2-3.g.v.), 2. jaunākā vecuma (3-4.g.v.), vidējā vecuma (4-5.g.v.) un vecākā vecuma (5-6.g.v.).

Iestādē ar bērniem darbojas atsaucīgi, bērnus mīloši pedagogi, auklītes un citi darbinieki. Ap iestādi ir plaša, apzaļumota teritorija, teritorijā atrodas daudz koku – bērzi, ozoli, oši, vītoli. Tiek labiekārtoti laukumi, piemērojot tos bērnu vajadzībām, interesēm. Tuvumā iestādei atrodas Jelgavas Tehnikums un Jelgavas 4. sākumskola, kas ir mūsu sadarbības partneri. PPII “Pučuks” atrodas nepilnu kilometru no pilsētas ģeogrāfiskā centra, līdz ar to gandrīz visur bērniem ir iespēja aiziet ar kājām. Arī netālu esošais Stacijas parks ir skolotāju un izglītojamo pastaigas vieta. Netālu no iestādes atrodas Jelgavas dzelzceļa stacija un apvedceļš uz Rīgu.

PPII “Pūčuks” darbinieki

Inese Krasmanevaldes locekle
Ludmila Rutkovska sporta skolotāja
Guna Stankeviča tautisko deju skolotāja
Zoja ŠabaneVirtuves palīgs
Gunita EmuleRūķīšu grupas skolotāja
Gita KusiņaPelēnu grupas skolotāja
Sanita Viļuma - Štengeleiestādes vadītāja
Madara Pafratepirmsskolas mūzikas skolotāja
Līga Jaunsubrēna Zaķēnu grupas skolotāja
Sēlija EnokaLācēnu grupas skolotāja
Ludmila Rutkovska Cālēnu grupas skolotāja
Amest AvetianPavārs
Ingūna SevastjanovaRūķīšu grupas skolotāja
Dace Bērziņa metodiķe
Anita Stāvause logopēde
Vladislava Geceviča Zaķēnu grupas audzinātāja
Laura IlgumaLācēnu grupas auklīte
Mārīte Sēklīte Cālēnu grupas skolotāja
Irina GecevičaSētniece
Agnese PastuhovaRūķīšu grupas auklīte
Līga Žilinska speciālais pedagogs
Zaiga Šadrova Zaķēnu grupas auklīte
Laima Ērģele Lācēnu grupas skolotāja
Baiba JančevskaCālēnu grupas auklīte
Ludmila FreibergaPelēnu grupas auklīte
Iveta ZahnikaPelēnu grupas skolotāja

PPII “Pūčuks” darbinieki

Inese Krasmanevaldes locekle
Sanita Viļuma - Štengeleiestādes vadītāja
Dace Bērziņa metodiķe
Ludmila Rutkovska sporta skolotāja
Madara Pafratepirmsskolas mūzikas skolotāja
Anita Stāvause logopēde
Līga Žilinska speciālais pedagogs
Guna Stankeviča tautisko deju skolotāja
Līga Jaunsubrēna Zaķēnu grupas skolotāja
Vladislava Geceviča Zaķēnu grupas audzinātāja
Zaiga Šadrova Zaķēnu grupas auklīte
Zoja ŠabaneVirtuves palīgs
Sēlija EnokaLācēnu grupas skolotāja
Laura IlgumaLācēnu grupas auklīte
Laima Ērģele Lācēnu grupas skolotāja
Ludmila Rutkovska Cālēnu grupas skolotāja
Mārīte Sēklīte Cālēnu grupas skolotāja
Baiba JančevskaCālēnu grupas auklīte
Agrita Hartmanepavārs
Amest AvetianPavārs
Irina GecevičaSētniece
Gunita EmuleRūķīšu grupas skolotāja
Iveta ZahnikaRūķīšu grupas skolotāja
Baiba Jančevska Rūķīšu grupas auklīte
Edvīns Freibergs remontstrādnieks
Gita KusiņaPelēnu grupas skolotāja
Agnese Pastuhova Pelēnu grupas skolotāja
Ludmila FreibergaPelēnu grupas auklīte

Dokumenti

Komersanta reģistrācijas apliecība

SIA „Pūčuks” Vienotais reģistrācijas numurs: 43602010511Reģistrācijas datums 24.01.2000.
Reģistrācijas datums komercreģistrā: 28.01.2005.

Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība

Ēdnīca; SIA „Pūčuks” slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums ar reģistrācijas numuru: 008312 izdota 15.06.2006. ( AA035793)
(Apliecība apliecina pārtikas uzņēmuma atrašanos Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē)

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

Nr.2801802059, izdota SIA „Pūčuks” privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „ Pūčuks” 21.04.2005.gadā

Pirmsskolas izglītības programmas

(kods 01011111) Pirmsskolas izglītības licences Nr.V-3778, izdota 27.01.2011.

Likumi, noteikumi u.t.t.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1 Privātās  pirmsskolas izglītības iestādes „Pūčuks” (turpmāk - Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - noteikumi) izdoti, ievērojot LR Izglītības likuma 54.panta 2. punktu, LR Izglītības likuma 55. panta 8. punktu, 2012.gada 31.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.533  “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, Vispārējās izglītības likuma 10.panta (3) 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos”, 6. punktu, LR MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Iestādes nolikumu.


1.2. Noteikumi nosaka:

1.2.1. Izglītojamo (turpmāk-bērni), viņu vecāku (personas, kas viņus aizvieto) (turpmāk-vecāki) un citu personu rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos;

1.2.2. Bērnu un vecāku tiesības un pienākumus;

1.2.3. Izglītības procesa organizāciju;

1.2.4. Atbildību par noteikumu neievērošanu.

1.2.5. Noteikumi un 11(vienpadsmit) pielikumi ir saistoši bērniem, vecākiem un visiem Iestādes darbiniekiem.

2. Bērnu un vecāku tiesības
3. Bērnu un vecāku pienākumi
4. Izglītības procesa organizācija
5. Atbildība par noteikumu neievērošanu
6. Kārtība, kādā vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem
7. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas
8. Noslēguma jautājums
© Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA „Pūčuks”