Bērnu uzņemšana:

Lai iestātos pirmsskolas izglītības iestādē, nepieciešama:
* bērna medicīniskā karte (to izsniedz ģimenes ārsts)
* bērna dzimšanas apliecības kopija
* izziņa par bērna deklarēto dzīves vietu.
Vienojoties par bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē, tiek noslēgts līgums, kurā ir atrunātas abu pušu tiesības un pienākumi.