Jaunumi

Dokumenti

Iestādes darbinieki

Likumi, noteikumi u.t.t.

Likumi, noteikumi u.t.t.

Iekšējās kārtības noteikumi;

I Vispārīgie jautājumi

 • 1. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūčuks” (turpmāk - Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - noteikumi) izdoti, ievērojot Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumus Nr.277„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Iestādes nolikumu.
 • 2. Noteikumi nosaka:
  • 2.1. izglītojamo (turpmāk-bērni), viņu vecāku (personas, kas viņus aizvieto) (turpmāk-vecāki) un citu personu rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos;
  • 2.3. bērnu un vecāku tiesības un pienākumus;
  • 2.4. izglītības procesa organizāciju;
  • 2.5. atbildību par noteikumu neievērošanu.

II Bērnu un vecāku tiesības

 • 3. Bērniem ir tiesības:
  • 3.1. apmeklēt Iestādi un apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar Iestādes nolikumu
  • 3.2. uzturēties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos Iestādē un tās organizētajos pasākumos, būt aizsargātiem no fiziskās, emocionālās un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai bērna dzīvībai kaitīgos apstākļos;
  • 3.3. saņemt neatliekamo pirmo medicīnisko palīdzību no grupas skolotājas, auklītes vai administrācijas;
  • 3.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā bērna individualitāti;
  • 3.5. pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos un skatēs;
 • 4. Vecākiem ir tiesības:
  • 4.1. līdzdarboties Iestādes darbā;
  • 4.2. saņemt savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību, ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām, nekavējoties reaģēt uz tām.
  • 4.3. saņemt motivētu savu bērnu zināšanu un uzvedības novērtējumu, ieteikumus bērnu attīstības veicināšanā;
  • 4.4. izteikt un pamatot savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai;
  • 4.5. piedalīties grupas vecāku sapulcēs;
  • 4.6. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus.

III Bērnu un vecāku pienākumi

 • 5. Bērnu pienākumi ir:
  • 5.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības uzsākšanai;
  • 5.2. ievērot šos noteikumus;
  • 5.3. ievērot drošības noteikumus un instrukcijas;
  • 5.4. neiziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības;
  • 5.5. neienest iestādē viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus, pārtikas produktus, medikamentus;
  • 5.6. ar cieņu izturēties pret saviem vienaudžiem, Iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem;
  • 5.7. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus;
  • 5.8. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.
 • 6. Vecāku pienākumi ir:
  • 6.1. ievērot šos noteikumus;
  • 6.2. iestājoties Iestādē, iesniegt: medicīnisko karti (forma 026/u), bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādīt izziņu par deklarēto dzīvesvietas adresi un to, ka atrodas pašvaldības rindā.
  • 6.3. sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, darba vietu, sakaru līdzekļiem, par bērna individuālajām īpašībām, ēdināšanu, izmaiņām veselības stāvoklī. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai;
  • 6.4. iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā, regulāri sekot līdzi izmaiņām.
  • 6.5. nodrošināt savam bērnam nepieciešamos mācību līdzekļus, kā arī piedalīties grupas rotaļu bāzes papildināšanā un atjaunošanā;
  • 6.6. nodrošināt bērnu ar laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un maiņas apģērbu, apaviem un maiņas apaviem. Nodrošināt piemērotu, ērti velkamu apģērbu, lai veicinātu bērnu patstāvīgu pašapkalpošanās iemaņu veidošanos.
  • 6.7. apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek telpās, izmantot maiņas apavus;
  • 6.8. ja bērns neapmeklē Iestādi kaut vienu dienu, pēc bērna atgriešanās jāiesniedz ārstniecības iestādes izziņa par bērna veselības stāvokli.
  • 6.9. Par brīvdienām, kad bērns neapmeklēs pirmsskolas iestādi, vecākam iepriekš rakstiski jāpaziņo grupas skolotājai (no kura laika līdz kuram laikam). Gada laikā vecāku iesniegumu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 60 dienu.
  • 6.10. ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties;
  • 6.11. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
  • 6.12. aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku. Nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos Iestādes teritorijā. Aizliegts bērnam dot līdzi priekšmetus, kas var apdraudēt bērnu veselību (naglas, stiklus, šķēres u.t.t.). Neturēt skapīšos ēdienus un dzērienus.
  • 6.13. savlaicīgi veikt maksājumus par bērna ēdināšanu un vecāku līdzfinansējumu. Par neattaisnoti kavētām dienām (nav ārsta vai vecāka zīme), jāveic papildus maksājums vecāku līdzfinansējumam.
  • 6.14. neuzticēt bērnu no Iestādes izņemt personām (brāļiem, māsām) jaunākām par 18 gadiem, nepieciešams vecāku rakstisks iesniegums.
  • 6.15. Līdz plkst. 9.00 vecāki paziņo grupas skolotājai par to, ka bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ.
  • 6.16. Bērnu uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas piederumiem. Virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi.
  • 6.17. Grupā netiek uzņemti bērni ar šādām infekcijas slimību pazīmēm: caureju, vemšanu, ādas gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 37.5*), izsitumi, pedikuloze.
  • 6.18. Grupas skolotājai vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes, par ko skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona.
  • 6.19. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī.
  • 6.20. Gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestāde ziņo bērna vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai.
  • 6.21. Maksājumi par bērna ēdināšanu un vecāku līdzfinansējums veicami ar pārskaitījumu bankā vai skaidrā naudā maksājot iestādes vadītājai līdz katra mēneša pēdējam datumam (maksājot avansā par esošo mēnesi).
  • 6.22. Maksa par bērna ēdināšanu tiek aprēķināta atbilstoši apmeklēto dienu un ēdienreižu skaitam.
  • 6.23. Vecāki tiek atbrīvoti no maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi..
  • 6.24. Bērnu klātbūtnē nav atļauts risināt strīdīgus gadījumus. Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst fiziski sodīt un aizskart viņa cieņu un godu.
  • 6.25. Vecāks ar auto iebraukt Iestādes teritorijā drīkst tikai līdz 9.00. Pēc tam vārti tiek aizvērti bērnu drošībai.
  • 6.26. Par bērnam līdzi iedotajām mantām (rotaļlietām, naudu, dārglietām) skolotāja atbildību nenes.
  • 6.27. Neļaut bērnam ņemt Iestādes mantas līdz uz mājām. Ja bērns ir ko paņēmis, otrā rītā atnest atpakaļ.
  • 6.28. No rīta vecāks personīgi nodod bērnu skolotājai un vakarā paņemot, atsveicinās no skolotājas.
  • 6.29. Līdz plkst. 9.00 vecāki paziņo grupas skolotājai par to, ka bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

IV Izglītības procesa organizācija

 • 7. Iestādes darba laiks ir no plkst.7.00-19.00 . (Vecāks bērnam atnāk pakaļ ne vēlāk, kā līdz 18.50, lai līdz 19.00 varētu atstāt pirmsskolas iestādes ēku).
 • 8. Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas sākumā vai beigās zvanot savas grupas skolotājām vai auklītei.
 • 9. Iestādes ieejas durvju atvēršanai vecāki izmanto durvju kodu, kuru viņiem paziņo Iestādes vadītāja, kad bērns tiek uzņemts Iestādē. Vecāki nedrīkst izpaust durvju kodu nepiederošām personām un bērniem, nedrīkst pieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu un atbild par zaudējumiem, kas radušies viņu neatļautas rīcības rezultātā. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes ieejas. Ienākot Iestādē un izejot no Iestādes, vecāki cieši aizver durvis. Vecāki, ieejot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver vārtus.Iebraukt Iestādes teritorijā un izbraukt no tās bērnu pastaigu laikā stingri aizliegts.
 • 10. Nodarbības (turpmāk – aktivitātes) grupās sākas plkst. 9.00. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību aktivitātēs, bērni uz grupu jāatved līdz plkst. 8.20.
 • 11. Bērni, kuri apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, uz Iestādi jāatved ne vēlāk kā plkst.845.
 • 12. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem aktivitāšu apmeklējums ir obligāts.
 • 13. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar gada tematisko plānu un aktivitāšu sarakstu.
 • 14. Priekšpusdienas cēlienā grupās skolotāju vadībā tiek organizētas aktivitātes, pastaigas Iestādes teritorijā un ārpus teritorijas atbilstoši izstrādātajiem maršrutiem, un individuālais darbs ar bērniem.
 • 15. Mācību gada laikā tematiskajās aktivitātēs bērniem tiek sniegta informācija par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.
 • 16. Skolotāji bērnus iepazīstina ar drošības noteikumiem pirmās nodarbības laikā septembra un janvāra mēnesī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā.
 • 17. Pirms masu pasākumu apmeklējuma grupas skolotāja ar bērniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunu faktu skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā.
 • 18. Pirms došanās ekskursijās, pastaigās ārpus iestādes, grupas skolotāja instruē bērnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu grupas skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā. Dodoties pastaigā ārpus iestādes, jānodrošina 2 pieaugušo klātbūtne uz katriem 20 bērniem.
 • 19. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, Iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes aicināti viesi.
 • 20. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
 • 21. Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo medicīnisko palīdzību vai ja nepieciešams, evakuē bērnus, aukle izsludina trauksmi un vēršas pie atbildīgā dežūradministratora pēc palīdzības. Pieaugušie rīkojas atbilstoši apstiprinātam plānam ārkārtas situācijā.
 • 22. Visi pasākumi bērniem kopā ar vecākiem tiek organizēti ne vēlāk kā līdz plkst. 19.00

V Atbildība par noteikumu neievērošanu

 • 23. Noteikumu ievērošana vecākiem un Iestādes personālam ir obligāta.
 • 24. Noteikumu neievērošanas gadījumā atbildīgā persona:
  • 24.1. var izteikt mutisku aizrādījumu;
  • 24.2. var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
  • 24.3. var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes, izņemot 5 un 6 gadīgos obligātās apmācības bērnus;
  • 24.4. būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā Iestāde var ar rīkojumu atskaitīt bērnu no Iestādes.
 • 25. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadībai.
 • 26. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās:
  • 26.1. grupas skolotāja ar vecākiem;
  • 26.2. Iestādes vadība kopā ar grupas skolotāju un vecākiem;
  • 26.3. grupas vecāku sapulcē;
 • 27. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret bērniem, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. Bērna veselības aizsardzība un drošība ir primārais Iestādes uzdevums, kas jānodrošina.
 • 28. Iestādei ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt bērnu no Iestādes:
  • 28.1. ja bērns vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi (izņemot 5 un 6 gadīgos obligātās apmācības bērnus);
  • 28.2. ja vecāki divu mēnešu laikā nesamaksā par bērna ēdināšanu un vecāku līdzfinansējumu;
  • 28.3. ja bērna veselības stāvoklis saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē.

VI Kārtība, kādā vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

 • 29. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē, grupas skolotāja vecākus iepazīstina ar Noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
 • 30. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
 • 31. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem.
 • 32. Informācijas stendā vecākiem ir izvietota informācija par Iestādes vadības pieņemšanas laikiem.
 • 33. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā. Informācijas stendā ir izvietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā.
 • 34. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņa Iestādes vestibilā.
 • 35. Bērnus ar šiem noteikumiem iepazīstina grupas skolotāja katru gadu septembrī un atkārtoti attiecīgajās mācību tēmās.

VII Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas

 • 36. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, bērni un bērnu vecāki.
 • 37. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadību par savas ierašanās mērķi.
 • 38. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, vēršas pie Iestādes vadības pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku.

VIII Noslēguma jautājums

 • 39. Atzīt par spēku zaudējušus Iestādes 2005.gada 1.februāra iekšējos kārtības noteikumus Nr. 1 „Iekšējās kārtības noteikumi”