Jaunumi

Dokumenti

Iestādes darbinieki

Likumi, noteikumi u.t.t.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde SIA „Pūčuks” savu darbību    uzsāka 2001.gada 1.novembrī. Iestādē mīļi gaidīti bērni vecumā no 1 līdz 7 gadiem.Iestādē ir piecas grupiņas. Patreiz darbojas četras grupiņas. Nodarbību sarakstā ir iekļautas arī tautiskās dejas. Ir iespēja papildus apmeklēt angļu valodas un futbola pulciņus.
Ap iestādi ir plaša, apzaļumota teritorija.
Ēdienu iestādē gatavo uz vietas mūsu pavāri. Ir atsevišķa ēdamzāle, kurā bērni ietur maltītes.
Iestāde ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā:
Komersanta reģistrācijas apliecība
SIA „Pūčuks” Vienotais reģistrācijas numurs: 43602010511Reģistrācijas datums 24.01.2000.
Reģistrācijas datums komercreģistrā: 28.01.2005.
Iestādes ēdnīca ir reģistrēta PVD uzņēmumu reģistrā:
Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība
Ēdnīca; SIA „Pūčuks” slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums ar reģistrācijas numuru: 008312 izdota 15.06.2006. ( AA035793)
(Apliecība apliecina pārtikas uzņēmuma atrašanos Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un kontrolē)
Iestāde ir reģistrēta Izglītības un Zinātnes ministijā:
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība
Nr.2801802059, izdota SIA „Pūčuks” privātajai pirmsskolas izglītības iestādei „ Pūčuks” 21.04.2005.gadā
Iestādei ir ir licencētas četras programmas:
Pirmsskolas izglītības programmas:
(kods 01011111) Pirmsskolas izglītības licences Nr.V-3778, izdota 27.01.2011.
Izglītības programmās kā galvenie mērķi un uzdevumi ir:
*veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi;
*sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei;
*veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām;
*attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas;
*veicināt harmoniskas personības veidošanos un attīstību;